top of page
logo-15.png
box-16.png

เกื้อกูลLEs

กลไก สร้างความมั่งคั่ง
ให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลความรู้สร้างธรรมาธุรกิจและคุณค่าให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือซุปเปอร์แอพฯ แพลตฟอร์ม และกระบวนการเรียนรู้ เป็นเข็มทิศให้คนยกระดับความสามารถประกอบการด้วยแนวคิด คน-ของ-ตลาด จากแก่นการทำงานธุรกิจชุมชนในระดับพื้นที่ 

KueakunLEs; a mechanism creating wealth for sustainable local economy, bridges and values good governance business for a sustainable inclusive-growth local economy with university and public-private sector.

logo-16.png
logo-19-18.png

What we do

พันธกิจ

พัฒนาธุรกิจชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ด้วยการใช้ผลวิจัยสร้างกลไกขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปกับเศรษฐกิจมหภาค 

Developing local enterprises to uplift local people quality of life, deploying research deliverables to explicit growth mechanism for local economy aligning with macroeconomics. 

Who we are

เกี่ยวกับสถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน 

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจชุมชนสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนได้เมื่อเกิดสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และขีดจำกัดของทรัพยากร

We believe that local enterprises lead for sustainable well-being when the balance of
human
needs and natural resources are met.

How we think

วิสัยทัศน์

สถาบันความเป็นเลิศด้านความรู้และข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการขยายผลสร้างเศรษฐกิจฐานรากไทยในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

Institute of Excellence in knowledge and local economic data for Thai balanced and sustainable local economy growth 

How we work

หลักการทำงาน

เกื้อกูลLEs ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบต้นทาง สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่สู่การกระจายและเพิ่มสัดส่วนรายได้อย่างมีธรรมาภิบาลในห่วงโซ่คุณค่า เกิดกระบวนทัศน์ที่สร้างผลกำไรเชิงธุรกิจ มีการลงทุนในธุรกิจเดิมหรือการลงทุนในกิจการใหม่ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนจากกระบวนการผลิตและการบริโภคบนฐานทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างผลกำไรทางสังคม เน้นการจัดการสังคมธุรกิจที่เข้มแข็ง เกื้อกูล เกิดสมดูลทางทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

Stimulating local economy for sustainable societal and economical benefits, local resources production and consumption are keys. KueakunLEs supports not only the use at origin of raw materials but also their augmented values, expands manoeuvred job creation and capacity building, ignites revenue share including good governance value chain paradigm.

SERVICES
3logo-01.png

คอร์สเรียนรู้ เกื้อกูลLEs  

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจชุมชนสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนได้เมื่อเกิดสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และขีดจำกัดของทรัพยากร

We believe that local businesses leads for sustainable people well-being when the balance of human needs and resource limits are met.

C1-20.png
ซุปเปอร์แอพฯ
SuperApp Operating System

การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาธุรกิจด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Data Driven Strategy) 

c2-21.png
กระบวนการ
Learning Process

1) การรอบรู้เพื่อตื่นรู้  

2) การเปลี่ยนสัมมาชีพสู่มืออาชีพ  

3) การสร้างธรรมาชีพจากเครือข่ายธุรกิจร่วม  

c3-22.png
อยากผิด...ชีวิตบรรลัย
(อุปสงค์ อุปทานการผลิต)
Supply Demand Balance 

Gamification วางแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาดและตรงใจผู้บริโภค

c4-23.png
การเงินเศรษฐี
Gamification Finance

Gamification วางรูปแบบ กระบวนการ และการวางแผนการจัดการการเงิน แบบการเงินเศรษฐี

c5-24.png
สร้างมูลค่า จากห่วงโซ่คุณค่า
KueakunLEs Value Chain

Gamification สร้างมูลค่า จากห่วงโซ่คุณค่า การจัดการธุรกิจห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการจ้างงานและใช้วัตถุดิบมากขึ้นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่

c6-24.png
การตลาด ฟาดมโน
Gamification Marketing

Gamification การตลาด ฟาดมโน รู้จริงเรื่องตลาด

พันธมิตร

สร้างธรรมาธุรกิจและคุณค่าให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ มูลนิธิ สถาบัน และองค์กรนานาชาติ 

Witness and value good governance business for a sustainable inclusive-growth local economy with stakeholders from universities, government agencies, state enterprises, private organizations, independent organizations, foundation, institution and international organization. 

tach-03.png
logoบพท-25.png

หน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

www.nxpo.or.th

morelogo2-05.png
CLIENTS
logopk-25.png

ธุรกิจปันกัน

นิเวศน์ธุรกิจปันกัน คือ ระบบธุรกิจชุมชนเกื้อกูลLEs ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนฐานความสมดุลของทรัพยากร 

Punkan Ecosystem is an operating "KueakunLEs" business system pursuing an inclusive-growth local economy based on resources balance parameter.

logo-28.png
logo-29.png

ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

ผู้ประกอบการในพื้นที่ Local enterprises ผู้ประกอบการธุรกิจปันกัน คือ ผู้ที่สร้างการสัมฤทธิ์ผลธุรกิจชุมชนด้วยตนเองในพื้นที่ ผ่านการตื่น ตระหนัก เรียนรู้ และวางแผน
มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปใช้ได้จริง และมีกำไร 

มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ Local knowledge manager มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ธุรกิจปันกัน มองเห็นคุณค่า เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจชุมชน วางแผน พัฒนา บริหารโครงการวิจัยอย่างมีสมรรถภาพ ด้วยชุดความรู้ที่ถูกต้อง การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจพื้นถิ่น 

halfpl-27.png
CONTACT
logo-26.png

59/1 ม.3 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
Tel: 08 0284 0760 E-mail: admin@kueakun.com www.kueakun.com

Thanks for submitting!

bottom of page